Projekt nr RPLD.08.02.01-10-0061/22 „Łódzka Akademia Liderów III” realizowany przez „Forecast Consulting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 40 osób (22kobiet/ 18 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia bez zatrudnienia, w tym 30 osób bezrobotnych i 10 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujące obszar pow. piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, pow. tomaszowskiego, pow. opoczyńskiego i pajęczańskiego w woj. łódzkim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej służącym przywróceniu ich na rynek pracy. Obejmie formy wsparcia, które potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia w okresie 01.06.2022 r. – 30.06.2023 r.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2022 r. – 30.06.2023 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: powiaty województwa łódzkiego: opoczyński, piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, tomaszowski, pajęczański.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 923 429,75 zł.
WARTOŚĆ DOINANSOWANIA: 877 258,26 zł.


UCZESTNICY PROJEKTU:
Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 29 roku życia z obszaru województwa łódzkiego, zamieszkujący (rozumieniu Kodeksu Cywilnego) obszar powiatów: opoczyńskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, tomaszowski, pajęczański.

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ:

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (osoby bezrobotne tj. 30 osób (14 kobiet, 16 mężczyzn) i bierne zawodowo tj. 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn)), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Dodatkowo w Projekcie może być uwzględniona grupa do 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat, którzy nie należą do grup w szczególnej sytuacji, o ile realizacja Projektu na to pozwoli. Wsparcie udzielane tej grupie będzie prowadziło do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji.

RODZAJE WSPARCIA:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • grupowe poradnictwo zawodowe – warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy,
 • szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w zakresie zawodów uznanych za deficytowe zgodnie
  z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie Projekt dokumencie „Barometr zawodów – Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim”, które przewidziano do realizacji w Projekcie.
 • staże zawodowe.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe w wysokości 1890,85 zł netto,
 • opłacone składki ZUS,
 • refundację kosztów dojazdu na miejsce realizacja wsparcia,
 • refundację kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu,
 • refundację kosztów opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • catering,
 • pakiet szkoleniowy,
 • certyfikat lub dokument potwierdzający nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji,
 • ubezpieczenie NNW, wstępne szkolenie BHP i badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu zawodowego.